Pravo intelektualne svojine

Pravo intelektualne svojine je mlada grana prava koja obezbeđuje zaštitu tvorcu određene intelektualne tvorevine. Ova grana prava nije nužno vezana za privredne subjekte, ali je svoje mesto zauzela u okviru sekcije ,,Privredno pravo zato što svoj puni kapacitet ostvaruje u vezi sa privrednim subjektima.

Pravo intelektualne svojine obuhvata autorska i srodna prava, sa jedne strane, kao i prava industrijske svojine sa druge strane.

Autorsko pravo je pravo autora na zaštitu autorskog dela. Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine.

Srodna prava su:

 • pravo interpretatora;
 • pravo proizvođača fonograma;
 • pravo proizvođača videograma;
 • pravo proizvođača emisije;
 • pravo proizvođača baze podataka;
 • pravo prvog izdavača slobodnog dela.
 • Prava industrijske svojine su:

 • pravo patenta;
 • pravo žiga;
 • pravo zaštite oznake geografskog porekla;
 • pravo zaštite industrijskog dizajna;
 • pravo zaštite biljne sorte.