Privredno pravo

Privredno pravo je grana prava koja uređuje pravni položaj privrednih subjekata (osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj), ugovore robnog i platnog prometa, rešavanje privrednih sporova, stečajni postupak, pravo intelektualne svojine.

U našem pravu, privrednim subjektima se smatraju preduzetnici, kao i privredna društva koja mogu imati jednu od sledeće četiri pravne forme:

  • ortačko društvo;
  • komanditno društvo;
  • društvo s ograničenom odgovornošću;
  • akcionarsko društvo.
  • Za svako od navedenih privrednih subjekata važe posebna pravila koja se tiču osnivanja, statusnih promena, odgovornosti, načina odlučivanja, kao i prestanka.