Izvršni postupak

Izvršni postupak je postupak tokom kog izvršni poverilac (lice kome se duguje) traži da javni izvršitelj prinudno pribavi stvar/novac koja se nalazi kod izvršnog dužnika (lica koje duguje) i preda je izvršnom poveriocu. Izvršni postupak se pokreće podnošenjem predloga za izvršenje. Postoji predlog za izvršenje na osnovu izvršne isprave i predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave. U zavisnosti od vrste isprave, zavise i pravila koja se primenjuju tokom izvršnog postupka. Pravilo koje vazi u oba slučaja je izraziti formalizam, što znači da sve što se čini u ovom postupku mora da ispunjava određenu zakonsku formu. Tako na primer, dovoljno je da predlog za izvršenje ne sadrži jednu reč koju je zakon propisao, te da se isti odbaci na štetu poverioca. Zbog toga je gotovo obavezno da poverilac, ali i dužnik zatraže pravnu pomoć advokata.

Izvršne isprave su: izvršna sudska odluka i sudsko poravnanje; izvršna odluka doneta u prekršajnom ili upravnom postupku i upravno poravnanje; izvod iz Registra zaloge i izvod iz Registra finansijskog lizinga; ugovor o hipoteci i založna izjava; plan reorganizacije u stečajnom postupku; javnobeležničke isprave koje imaju snagu izvršne isprave; sporazum o rešavanju spora putem posredovanja; odluka Ustavnog suda; isprava koja je ovim ili drugim zakonom određena kao izvršna isprava. Verodostojne isprave su: menica i ček; izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti; račun domaćeg ili stranog lica; izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim ili srodnim uslugama; obračun ili izvod iz poslovnih knjiga za potraživanje takse za javni medijski servis; javna isprava koja stvara izvršivu novčanu obavezu; bankarska garancija; akreditiv; overena izjava izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da s njegovog računa prenese novčana sredstava na račun izvršnog poverioca; obračun kamate; privremena ili okončana situacija o izvršenim građevinskim radovima; obračun o nagradi i naknadi troškova advokata. Opširnije o ovoj temi može se pogledati na ovom linku.