Kako do naplate ?; izvršni postupak

22 Septembra, 2021 Nemanja Dačić 0 Comments

Izvršni postupak je postupak tokom kog izvršni poverilac (lice kome se duguje) traži da javni izvršitelj prinudno pribavi stvar/novac koja se nalazi kod izvršnog dužnika (lica koje duguje) i preda je izvršnom poveriocu.

Izvršni postupak se pokreće podnošenjem odgovarajuće dokumentacije stvarno i mesno nadležnom sudu, a u određenim situacijama i direktno mesno nadležnom javnom izvršitelju.

Ta dokumentacija zavisi od toga da li je dug nastao na osnovu izvršne ili verodostojne isprave.

Izvršne isprave su:

• izvršna sudska odluka i sudsko poravnanje;
• izvršna odluka doneta u prekršajnom ili upravnom postupku i upravno poravnanje;
• izvod iz Registra zaloge i izvod iz Registra finansijskog lizinga;
• ugovor o hipoteci i založna izjava;
• plan reorganizacije u stečajnom postupku;
• javnobeležničke isprave koje imaju snagu izvršne isprave;
• sporazum o rešavanju spora putem posredovanja;
• odluka Ustavnog suda;
• isprava koja je ovim ili drugim zakonom određena kao izvršna isprava.

Verodostojne isprave su:

• menica i ček;
• izvod iz Centralnog registra hartija od vrednosti;
• račun domaćeg ili stranog lica sa pečatom i potpisom i dokazom da je izvršnom dužniku upućena opomena pred izvršenje;
• izvod iz poslovnih knjiga o izvršenim komunalnim ili srodnim uslugama;
• obračun ili izvod iz poslovnih knjiga za potraživanje takse za javni medijski servis;
• javna isprava koja stvara izvršivu novčanu obavezu;
• bankarska garancija;
• akreditiv;
• overena izjava izvršnog dužnika kojom ovlašćuje banku da s njegovog računa prenese novčana sredstava na račun izvršnog poverioca;
• obračun kamate;
• privremena ili okončana situacija o izvršenim građevinskim radovima;
• obračun o nagradi i naknadi troškova advokata.

Imajući u vidu navedeno, dokumentacija za pokretanje izvršnog postupka je sledeća:

• predlog za izvršenje na osnovu izvršne/verodostojne isprave (4 primerka);
• izvršna/verodostojna isprava (4 primerka);
• punomoćje u slučaju advokatskog zastupanja.

Ako je u pitanju odnos između pravnih lica, nije na odmet podneti:

• izvod iz finansijske kartice izvršnog dužnika;
• otpremnicu.

Takođe, treba imati u vidu i činjenicu da po pokretanju izvršnog postupka nastaje obaveza izvršnog poverioca da plati sudsku taksu na podneti predlog, kao i predujam za rad javnog izvršitelja, koji se tek na kraju ovog postupka naplaćuju od izvršnog dužnika, što znači da se u ovakav postupak ne treba upuštati ukoliko je izvršni dužnik insolventan.

S druge strane, prednost ovog postupka je što se uglavnom brzo može doći do naplate potraživanja.

Leave a Reply:

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *