Krivično pravo

Krivično pravo je jedna od najizazovnijih grana prava u kojoj više nego u bilo kojoj drugoj grani prava dolazi do izražaja odnos poverenja između advokata i klijenta!

I najjednostavniji krivični predmeti iziskuju naročitu pažnju. Često su sitnice te koje odlučuju o tome da li će neko biti osuđen ili oslobođen od odgovornosti. Zbog toga je poželjno da se klijent što je moguće bolje seti kritičnog događaja, da ga izloži advokatu tako što će odgovarati na pitanja koja mu on postavlja, a sve radi adekvatnog sagledavanja problema i postavljanja dokazne građe.

Pored okrivljenog, tj. lica protiv kog se vodi krivični postupak zbog postojanja osnova sumnje da je učinio određeno krivično delo, učesnik u krivičnom postupku je i oštećeni, tj. lice koje je oštećeno određenim krivičnim delom.

Angažovanje advokata u krivičnim postupcima od strane oštećenog je poželjno radi preduzimanja radnji koje će obezbediti maksimalnu moguću satisfakciju tog oštećenog. Po okončanju (preporučuje se) krivičnog postupka, ali i tokom njegovog trajanja, oštećeni može pokrenuti parnični postupak za naknadu štete protiv osuđenog za krivično delo ukoliko ta šteta nije otklonjena ili je samo delimično otklonjena.