Stečajni postupak

Stečajni postupak je postupak koji se pokreće ako dugovi određenog pravnog lica (stečajnog dužnika) postanu veći od vrednosti njegove imovine, kao i ako stečajni dužnik tokom određenog perioda ne može da namiri novčane obaveze. Suština ovog postupka je da se poverioci namire u najvećem mogućem procentu iz prodaje imovine stečajnog dužnika.

Ovaj postupak se pokreće podnošenjem predloga za pokretanje stečajnog postupka nadležnom sudu. Predlog može podneti poverilac, sam stečajni dužnik, kao i likvidacioni upravnik, ali samo ako postoji jedan od sledećih stečajnih razloga:

  • trajnija nesposobnost plaćanja;
  • preteća nesposobnost plaćanja;
  • prezaduženost;
  • nepostupanje po usvojenom planu reorganizacije i ako je plan reorganizacije izdejstvovan na prevaran ili nezakonit način.
  • U stečajnom postupku je jako važno voditi računa o rokovima. Ovo naročito važi za poverioce, jer ako, primera radi, ne prijave svoje potraživanje na vreme, oni trajno gube mogućnost bilo kakvog namirenja.

    Takođe, treba napomenuti da nije uvek nužno pokretati stečajni postupak. Postoji i mogućnost podnošenja predloga plana reorganizacije nadležnom sudu kada se razmatra da li uz određene korekcije u privrednom poslovanju konkretnog pravnog lica može doći do njegovog oporavka i ponovne likvidnosti.