Privredni sporovi

Privredni spor je spor između privrednih subjekata, kao i spor između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata.

Privredni spor se rešava tokom parničnog postupka, ali za razliku od opšte parnice, ovde važe posebne odredbe predviđene Zakonom o parničnom postupku.

Jedno od osnovnih pravila je da se u privrednim sporovima sporne činjenice po pravilu dokazuju ispravama.

To znači da će sud pokloniti veru pre zakonski sačinjenoj ispravi, nego bilo kom svedoku. Stoga, preporučljivo je da ovlaščeno lice svakog privrednog subjekta zatraži pravni savet advokata kako pre, tako i tokom donošenja određene odluke ili stupanja u pravni odnos sa drugim privrednim subjektom.

Stoga, preporučljivo je da ovlaščeno lice svakog privrednog subjekta zatraži pravni savet advokata kako pre, tako i tokom donošenja određene odluke ili stupanja u pravni odnos sa drugim privrednim subjektom.