Novi stavovi najvišeg suda; krediti i struja

17 Septembra, 2021 Nemanja Dačić 0 Comments

Na sednici Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održanoj dana 16.09.2021. godine usvojeni su novi pravni stavovi koji se tiču prava banaka da ugovaraju troškove obrade kredita, premiju za osiguranje kredita, kao i prava distributera električne energije na naplatu troška garantovanog snadbevača.

Što se tiče banaka, građani koji su podizali kredite će i dalje imati pravo da traže povraćaj troškova obrade kredita, kao i plaćene premije osiguranja kredita, ali uz ostvarenje nešto rigoroznijih uslova.

Naime, u pogledu troškova obrade kredita, Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav da banka ima pravo na njihovu naplatu samo ,,pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita (…), da mogu biti iskazani u procentualnom iznosu i naplaćuju se samo kroz obračun efektivne kamatne stope (…), banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova, koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita, navedenim u ponudi koju je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu”.

Prema tome, jedina novina jeste da je sada malo detaljnije objašnjeno da u ponudi pre zaključenja ugovora o kreditu ne mora striktno da piše da su troškovi obrade kredita u sastavu efektivne kamatne stope, već je dovoljno da piše da su ukupni troškovi određene visine u sastavu efektivne kamatne stope. Međutim, bez obzira na ovo objašnjenje, činjenica da su troškovi obrade kredita naplaćeni i jednokratno – zadržavanjem sredstava kredita klijenta i kroz efektivnu kamatnu stopu – u mesečnim ratama predstavlja postupanje protivno prinudnim propisima.

S druge strane, sa stanovišta etike i opšte društvene koristi može se raspravljati o opravdanosti pokretanja postupaka protiv banaka koje su svojim klijentima stavile na raspolaganje određeni novac u trenucima kada im je isti bio neophodan. Verovatno je da rešenje leži u odgovoru na pitanje ,,Da li sam odobrenim kreditom sa svim njegovim uslovima ostvario traženu korist?”

U pogledu premije za osiguranje kredita Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav ,,da je pravno valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita, pod uslovom da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi (…), banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita”

Takođe, svaki građanin koji je kao kupac električne energije plaćao trošak garantovanog snadbevača kao poseban trošak, dakle, pored cene električne energije, može za sve godine plaćanja potraživati ovaj trošak sa zakonskom zateznom kamatom.

Prema stavu Vrhovnog kasacionog suda ,,trošak garantovanog snadbevača je sastavni deo cene električne energije (…), a ne trošak koji se posebno naplaćuje kupcu električne energije mimo utvrđene cene”.

Navedeni pravni stavovi sa detaljnim obrazloženjem mogu se pročitati na sajtu Vrhovnog kasacionog suda na ovom linku.

Leave a Reply:

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *