Osnivanje, statusne promene i prestanak

Osnivanje, statusne promene i prestanak privrednog subjekta zavise od toga o kom privrednom subjektu je reč u konkretnom slučaju. Svaka od ovih radnji mora da se registruje kod Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Osnivanje privrednog subjekta podrazumeva prikupljanje i sačinjavanje zakonom propisane dokumentacije (zapisnika sa osnivačke skupštine, osnivačkog akta, stauta, izjava, saglasnosti i dr.) i registraciju privrednog subjekta kod Agencije za privredne registre.

Pojam statusna promena podrazumeva reorganizaciju privrednog društva i to tako što se sa privrednog društva prenosioca na privredno društvo sticaoca prenose imovina i obaveze, dok članovi privrednog društva prenosioca stiču udele, odnosno akcije u privrednom društvu sticaocu. Postoje četiri statusne promene: pripajanje, spajanje, podela i izdvajanje.

Prestanak privrednog subjekta podrazumeva pokretanje postupka za likvidaciju privrednog subjekta. U ovom slučaju imovina privrednog subjekta je jednaka ili veća od dugova privrednog subjekta, zbog čega se po okončanju likvidacije, privredni subjekt briše iz Registra privrednih subjekata, a preostala imovina se raspodeljuje članovima privrednog subjekta.