Pravni poslovi (ugovori i dr.)

Pravni posao je izjava volje koja proizvodi određeno pravno dejstvo. Tu izjavu volje može dati jedno, dva ili više lica. Ona može da se izrazi usmeno, pisano ili elektronski. Primera radi, ugovor nastaje kada dva lica usmeno ili u pisanom obliku izraze volju da uspostave zakup. Pre zaključenja bilo kog pravnog posla, preporučljivo je proveriti statusna i imovinska stanja lica sa kojim se želi uspostaviti određeni pravni odnos. U praksi se neretko dešava da neko zbog neadekvatne provere ostane bez stana koji je uredno kupio

Najčešći pravni poslovi su: ugovor o kupoprodaji; ugovor o razmeni; ugovor o zajmu; ugovor o zakupu; ugovor o građenju; ugovor o posredovanju; ugovor o zalozi; ugovor o jemstvu; zaveštanje (testament); ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života; ugovor o doživotnom izdržavanju; ugovor o kreditu; ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji; ugovor o poslovnoj tajni (non disclosure agreement – NDA); ugovor o radu; ugovor o privremenim i povremenim poslovima; ugovor o delu; ugovor o stručnom osposobljavanju; ugovor o dopunskom radu; ugovor o prevozu; ugovor o cesiji; različite izjave i punomoćja.